May 16, 2017

Sitni iventar

Pragmaski modul sitni inventar je prizvod predvidjen za sve vrste preduzeca. U okviru ovog modula predvidjeno je vodjenje vise magacin sitnoh inventtara i evidecija sitnog inventara(ulaz i izlaz): prejimnice, trebovanje,otpise,rahode,zaduzenja,delova preduzeca (objekatat,sredstava, …) i racunopolagaca, evidencija kartica inventara ( u upotrebi i u magacinu), evidencija kartica objekata i racinopolagaca koji duze odredjeni sitni inventar, pregled trenutnih zaliha u magacinu,izradu popisa magacina, formiranje lager i popisnih listam maticnih podataka o dobavljacima, ,aterijal automatsko knjizenje u finanasijski dnevnik i automatsko formiranje finansijskih naloa kao i automatsko rasknjizavanje na potrebna analiticka konta i formiranje sintetike, finansijskoh dnevnika… Nakon bilo kog vremenskoh perioda moguce je vrlo jednostavno izvrsenje potrbnoh otpisa prema pocentu amortizacije utbrdjenog za odredjenu kilometrazu(kada su u pitanju gume za motorna vozila)  ili po drugom osnovu, a sto se se automatski preslikava na potrebna mesta u finanasijskom knjiovodstvu.