Acis  

Program sadrži sledeće module :

finansijsko knjigovodstvo
maloprodaja
veleprodaja
usluge
obračun zarada
proizvodnja-materijalno knjigovodstvo
sitni inventar
osnovna sredstva
kadrovska evidencija
obračun kamata

FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO

Programski modul finansijsko knjigovodstvo je samostalan proizvod za vođenje finansijskih promena glavne knjige i finansijskog dnevnika koji radi u automatskoj sprezi sa ostalim modulima. U okviru ovog modula predviđeno je praćenje svih poslovnih promena - analitičkih knjigovodstvenih stavki kroz nalog za knjiženje. Prilikom unošenja podataka koje korisnik vrši sa izvornog dokumenta nalog se automatski rasknjižava na analitičke kartice uz istovremeno formiranje sintetike, specifikacija, klasa finansijkog dnevnika i glavne knjige. Korisniku je omogućeno da u svakom trenutku prati i finansijski dnevnik, klase, grupe, specifikacije, stanje kupaca i dobavljača, izvod otvorenih stavki, kontni plan, obračunava porez automatski, štampa virmane ...

MALOPRODAJA

Programski modul maloprodaja je proizvod predviđen za trgovinska preduzeća. Ovaj modul obuhvata vođenje više prodavnica, maloprodajne kalkulacije i povraćaji ( knjiga ulaznih faktura), nivelacije cena u prodavnicama, automatsko obračunavanje poreza, izlazne račune iz prodavnica, automatsko knjiženje u finansijski dnevnik i automatsko formiranje finansijskih naloga kao i automatsko rasknjižavanje na potrebna analitička konta i formiranje sintetike , pregled trenutnih zaliha u prodavnicama, izradu popisa prodavnica, evidenciju prometa prodavnica, formiranje lager i popisnih lista, pregled i eventualne izmene tarifa, podataka o kupcima, dobavljačima, artiklima ... Moguće je praćenje i robnih i finansijskih promena u maloprodajnim objektima. Program omogućava automatsko obračunavanje poreza za bilo koji period (desetodnevni , tromesečni, kumulativni ...). Moguće je pratiti čak i kartice artikala u prodavnici.

VELEPRODAJA

Programski modul VELEPRODAJA je proizvod predviđen za trgovinska preduzeća. Ovaj modul obuhvata vođenje više magacina, veleprodajne kalkulacije, nivelacije cena u magacinu automatsko obračunavanje poreza, ulazne i izlazne fakture ( knjiga ulaznih i knjiga izlaznih faktura - za robu) kao i eventalni povraćaji robe u magacin ili dobavljaču, automatsko knjiženje u finansijski dnevnik i automatsko formiranje finansijskih naloga kao i automatsko rasknjižavanje na potrebna analitička konta i formiranje sintetike , pregled trenutnih zaliha u magacinu, izradu popisa magacina, evidenciju prometa magacina, praćenje robnog dnevnika, formiranje lager i popisnih lista,formiranje specifikacije o prometu, pregled i eventualne izmene tarifa, podataka o kupcima, dobavljačima, artiklima ... Korisnik ako želi može uključiti i automatsko niveliranje cena čime ostavlja programu da prati svaku promenu cena - i pri ulazu i pri izlazu i automatski to registruje i u robnim i finansijskim karticama.

USLUGE

Programski modul koji omogućava fakturisanje usluga, praćenje prometa ostvarenog od usluga, praćenje kartica usluga, pregled knjige izlaznih faktura za usluge i praćenje prihoda ostvarenih od usluga po objektima preduzeća ukoliko ih preduzeće ima više. Ovaj modul obuhvata i automatsko knjiženje u finansijski dnevnik i automatsko formiranje finansijskih naloga kao i automatsko rasknjižavanje na potrebna analitička konta i formiranje sintetike. Progam daje i statističke podatke vezane za prihode pojedinačnih usluga, ili prihode vezane za određene objekte ili pak za celo preduzeće - sve to u toku cele godine ili samo za određeni vremenski period.

OBRAČUN ZARADA

Programski modul prilagođen za sve vrste preduzeća - bilo koje delatnosti (proizvodnja, trgovina, usluge svih vrsta ...) i u bilo kojem sektoru (PP,DD,DP ..). Obračun je moguće vršiti po bilo kom osnovu - prema radnim časovima, ostvarenoj realizaciji ... Omogućena je evidencija svih radnika po matičnom broju i abecedi. Po isteku radnog odnosa zadržavaju se podaci na odgovarajućem matičnom broju u neograničenom vremenskom periodu. Automatska obrada podataka potrebnih za obrazac M4. Mogućnost više isplata u toku meseca (neograničeno). Formiranje platnih spiskova po radnom mestu, organizacionim delovima i na nivou celog preduzeća. Formiranje obračunskih lista za svakog radnika na kojima je moguć uvid o svim primanjima u toku godine (i za konkretnu isplatu i za kumulativne podatke o svim isplatama do pomenute). Svi uneti podaci mogu se u svakom trenutku korigovati ukoliko je došlo do greške pri unosu. Program je fleksibilan i podložan svim zakonskim promenama. (npr. ukoliko se promene doprinosi jednostavnom izmenom vrednosti doprinosa vrši se sasvim nov i potpuno ispravan obračun).

PROIZVODNJA-MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO

Programski modul materijalno knjigovodstvo je proizvod predviđen za proizvodna, servsna i uslužna preduzeća. U okviru ovog modula predviđeno je vođenje više magacina repromaterijala i magacina gotovih proizvoda, evidencija materijala ulaz i izlaz (knjiga ulaznih i knjiga izlaznih faktura) , prijemnice, nivelacije kalkulacije, otpremnice, računi za usluge, trebovanja, kartice repromaterijala i kartice gotovih proizvoda, pregled trenutnih zaliha u magacinu, izradu popisa magacina, formiranje lager i popisnih lista,formiranje specifikacije o prometu materijala, pregled i eventualne izmene tarifa, podataka o kupcima, dobavljačima, artiklima ... automatsko knjiženje u finansijski dnevnik i automatsko formiranje finansijskih naloga kao i automatsko rasknjižavanje na potrebna analitička konta i formiranje sintetike, finansijskog dnevnika, glavne knjige, klasa... Omogućen je rad i po planskim i po prosečnim i po stvarnim cenama - korisnik sam bira kako će raditi.

SITNI INVENTAR

Programski modul sitni inventar je proizvod predviđen za sve vrste preduzeća. U okviru ovog modula predviđeno je vođenje više magacina materijala i evidencija materijala (ulaz i izlaz): trebovanja, izdatnice, zaduženja delova preduzeća (objekata, sredstava...) i računopolagača, evidencija kartica inventara (u upotrebi i u magacinu), evidencija kartica objekata i računopolagača koji duže određeni sitni inventar, pregled trenutnih zaliha u magacinu, izradu popisa magacina, formiranje lager i popisnih lista, matičnih podataka o dobavljačima, materijalu automatsko knjiženje u finansijski dnevnik i automatsko formiranje finansijskih naloga kao i automatsko rasknjižavanje na potrebna analitička konta i formiranje sintetike, finansijskog dnevnika... Nakon bilo kog vremenskog perioda moguće je vrlo jednostavno izvršenje potrebnog otpisa prema procentu amortizacije utvrđenog za određenu kilometražu ili po drugom osnovu, a što se sve automatski preslikava na potrebna mesta u finansijskom knjigovodstvu.

 

OSNOVNA SREDSTVA

Ovaj programski modul koncipiran je za samostalni rad kao i za integralni rad u okviru jedinstvenog sistema. Ukoliko je instaliran sa ostalim modulima, tada obezbeđuje automatsko preuzimanje matičnih podataka iz finansijskog knjigovodstva, kao i formiranje i prenošenje naloga za knjiženje po izvršenom obračunu amortizacije i revalorizacije, a na nivou organizacione jedinice. Jednom unešeni matični podaci o osnovnim sredstvima mogu se po potrebi dopunjavati sa novonabavljenim sredstvima i knjižiti ostale promene u toku eksploatacije Sam obračun amortizacije je u potpunosti automatizovan i obavlja se na osnovu unešenih podataka o amortizacionim grupama. Po obračunu postoji mogućnost štampanja izveštaja, a ukoliko se želi mogu se automatski proknjižiti efekti amortizacije na nivou osnovnih sredstava. Po izvršenom obračunu amortizacije dozvoljeno je automatsko obračunavanje revalorizacije, kao i knjiženje efekata po revalorizaciji na nivou osnovnog sredstva. U programskom modulu je predviđena i inventura osnovnih sredstava. Programski modul dozvoljava da po završenom obračunu automatski formiramo nalog za knjiženje u glavnoj knjizi. Jednostavno se vrše potrebni otpisi i revalorizacije.

 

KADROVSKA EVIDENCIJA

Ovaj programski modul koncipiran je za samostalni rad kao i za integralni rad u okviru jedinstvenog sistema. Program omogućava evidenciju matičnih podataka radnika (ime, prez., ime oca, brlk, mat.broj, datum rođenja, adresa, zvanje, s.sprema, ..... - ukupno 27 podataka), i podataka koji su uvezi sa njihovim radom u firmi: status, bolovanja, godišnji odmori, slobodni dani, placena odsustva, neplac. ods., razmestaji po radnim jedinicama, prijemi radnika, zavrsetak r. odnosa, pohvale i nagrade, disciplinske mere ... Programski modul omogućava izvlačenje mnogih statističkih podataka u vezi sa svim podacima kako za pojedinačnog radnika tako i na nivou radne jedinice ili cele firme. Moguće je štampati razne specifične spiskove radnika vezne za određene matične podatke ili podatke vezane za njihov posao. Postoji i evidencija i o deci zaposlenih radnika. Programski modul je lako nadogradiv ako korisnik ima nekih specifičnih uslova rada ili izvođenja evidencija u vezi saradnicima i njihovim radom u firmi.

OBRAČUN KAMATA

Ovaj programski modul nudi više načina obračuna kamata - na sonovu mesečne stope i komfornom metodom. Moguće je obračun vršiti na osnovu podataka proknjiženih u zvaničnoj dokumentaciji a moguće je program koristiti i za obračun extra unešenih podataka - ovo je korisno ako želimo da proverimo kako je neko nama obračunao kamatu a program može koristiti i da se nekom trećem licu izvrši usluga obračuna kamate na osnovu podataka koje ono preda. Svi izveštaji se mogu dobiti i na štampaču i na ekranu.  

 

U svim modulima lako se vrše denominacije kada je to potrebno. Kroz rad u svim modulima sve potrebne informacije korisnik može dobiti i na ekranu i na štampaču. Sve eventualno pogrešno unete podatke korisnik svakog trenutka može ispraviti pri čemu se automatski ažuriraju svi ostali podaci povezani sa promenjenim (i robni i finansijski). Sve podatke je u bilo kom trenutku moguće arhivirati i na diskete kako se u slučaju eventualnih problema na memorijskim jedinicama ne bi podaci gubili.

 

Paket sadrži i program za osvežavanje podataka koji je vrlo koristan u cilju zaštite i očuvanja konzistentnosti podataka u memoriji.

 

Programski moduli ART COMPUTER rađeni su u programskom jeziku CLIPPER v5.01

 

Karakteristika programa je puna interaktivnost u radu što obezbeđuje VEOMA JEDNOSTAVNO RUKOVANJE i BRZO PRIHVATANJE OD KORISNIKA, a obuka se obavlja u kratkom roku. Progami su testirani i oprobani i sa ogromnom količinom podataka pri čemu su se pokazali kao vrlo brzi i štedljivi - u pogledu zauzeća memorije. Svaki programski modul je podeljen na 5 osnovnih delova : unos, štampa, ekran, ipravke i arhiviranje čija imena sama govore o kojim delovima programa se radi i kakvim aktivnostima u tim delovima.Svaka ekranska slika omogućava da preko funkcionalnih tipki možemo svaki unešeni podatak korigovati, brisati, ili štampati na štampaču. ART COMPUTER za svaki programski proizvod daje jednogodišnju garanciju koja podrazumeva sve dopune paketa uzrokovane zakonskim izmenama u roku koji je propisao zakonodavac kao i dopune koje zahteva korisnik. Garantovana je i sva podrška u radu te odziv u slučaju narušavanja podataka zbog neregularnosti u eksploataciji. U cenu nije uračunata i eventualna korekcija programa po zahtevu korisnika ako te promene narušavaju koncept programa u kom slučaju se formira cena ispravke paketa. OBUKA korisnika je predviđena na licu mesta, s tim da se odvija u više navrata i proteže se do uvođenja programa u redovnu eksploataciju - i ona je uračunata u cenu modula. Korisniku je na raspolaganju svakodnevna podrška putem telefonskih intervencija, odnosno dolaska u slučaju potrebnih intervencija svakim danom od 7 - 17 časova. U toku garantnog roka ART COMPUTER, kao autor svih programa, obezbeđuje (besplatno) sve nove verzije paketa u kojima su unešene dopune i izmene. Po isteku garantnog roka korisniku se nudi sklapanje ugovora o daljem održavanju programskog proizvoda. Programski moduli nemaju ograničenja u odnosu na broj unešenih podataka a projektovani su izuzetno dobro što se tiče zauzeća memorije i brzine rada tako da se mogu koristiti na svim postojećim PC AT konfiguracijama (diskovima svih postojećih veličina ( od 20 Mb - ... ) , unutrašnje memorije i sa 1Mb, VGA kartice i sa 256Kb ... P.S. U očekivanju uspešne saradnje pozdravljamo Vas i pozivamo da nas posetite u našim prostorijama u ulici Njegoševa 2. Tom prilikom bi Vam prezentirali i naša, mislimo da s pravom možemo reći - dostignuća u oblasti integralnih poslovnih informacionih sistema.

 

CENA PROGRAMSKOG PAKETA OBUHVATA

- Analizu sistema koji treba projektovati 

- Projektovanje informacionog sistema 

- Izrada programskog modula - informacionog sistema 

- Testiranje i puštanje u rad 

- Obuka korisnika u neograničenom roku !!! 

- Garanciju od godinu dana od dana instalacije prve verzije

 

Garancijom su obuhvaćene :

- sve izmene na zahtev korisnika 

- svaka intervencija na Vaš poziv 

- povremena kontrola sistema i eventualne nadogradnje koje bi mi preporučili uz Vašu saglasnost 

U cenu nije uračunata i eventualna korekcija programa po zahtevu korisnika ako te promene narušavaju koncept programa - u tom slučaju se formira cena ispravke programskog modula.

na vrh

Prvi korisnik našeg software-a je AVIS.